Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Studzieńcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.estudzieniec.pl oraz www.zszstudzieniec.bip.org.pl.

Data publikacji strony internetowej: 28.02.2006 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04.09.2020 r.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 31.12.2020 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Martyna Szablewska, adres poczty elektronicznej ksiegowosc@estudzieniec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 275-08-82. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacja na temat procedury odwoławczej

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądanie będzie możliwa, przy czym, termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, ZSCKR w Studzieńcu może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia, przy obu z nich znajdują się pochylnie zapewniające dostęp dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Na parkingu przed budynkiem szkoły przystosowano miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Nad wejściami do szkoły nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku szkoły znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Wewnątrz budynku dostępny jest korytarz oraz wszystkie pomieszczenia zlokalizowane na parterze- sekretariat, gabinet Dyrektora, gabinet Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu, księgowość. Dostęp na wyższe piętra nie jest możliwy ze względu na barierę w postaci schodów.

W budynku szkoły nie ma wind.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Placówka nie zatrudnia osoby posługującej się językiem migowym i nie ma możliwości skorzystania z jego usług zarówno na miejscu jak i on-line.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Skróty klawiszowe i ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po stronie internetowej:

  • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie

  • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie

  • Ctrl + „+” - powiększenie całej zawartości strony

  • Ctrl + „-” - pomniejszenie całej zawartości strony

  • Ctrl + „0” - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

  • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne),

  • możliwość powiększania/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,

  • uporządkowana, przejrzysta mapa strony,

  • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w sposób hierarchiczny, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu

[Liczba odsłon: 112042]

przewiń do góry